nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Ïîìîùü àñïèðàíòàì 06516

Von: Ïîìîùü Añïèpàíòàì (dissertant@ukr.net) [Profil]
Datum: 29.08.2008 08:38
Message-ID: <g9931p$13ge$13768@pechkin.rs.net.ua>
Newsgroup: de.admin.net-abuse.misc
This is a multi-part message in MIME format

--=_NextPart_2rfkindysadvnqw3nerasdf
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Âîñòî÷íîóêðà&e
grave;íñêèé èíôîðì
àöèîííî-àíàëè
;òè÷åñêèé
öåíò
ð ( http://ukrdiss.narod.ru )
- îðãàíèçàöèÿ
ñ âîñüìèëåòíè
ì ñòàæåì
ðàáîòû â
îáëàñòè
àíàëèòè÷åñê&egrav
e;õ èññë
åäîâàíèé
(íàïèñàíèå
äèññåð
òàöèé,
ñîïðîâîæäåíèå
,
ýêñïåðèìåíòà&e
uml;üíûå ÷àñòè) - ó
íèêàëüíûå
ðàñöåíêè,
îðèåíò
èðîâàííûå íà
ðåàëüíûõ
àñïèðàíòîâ (îò
7 òûñ. ãðí. çà í
àïèñàíèå
ðàáîòû
öåëèêîì).
Ñ íàìè
ñîòðóäíè÷àþò
áîëåå 70
êàíäèäàòîâ
íàóê, 6 äîêòîðîâ
èç Ñóì,
Ïîëòàâû,
Êèåâà,
Õàðüêîâà,
Ëüâîâà ñ îã
ðîìíûì îïûòîì
èñïîëíåíèÿ ð
àáîò è
çíàíèåì
ñïåöèôèêè
çàùèòû.
Çà âðåìÿ íàøåé
ðàáîòû áûëî ç
àùèùåíî:
-
êàíäèäàòñêèõ
äèññåðòàöèé
- 52;
- äîêòîðñêèõ
äèññåðòàöèé - 9;

- äèïëîìíûõ
ðàáîò - 354;
- êóðñîâûõ
ðàáîò - 5 481.
Ýòè ðàáîòû
áûëè
ïîäãîòîâëå
íû íàìè!

Åñëè æå Âû
îãðàíè÷åíû â
ñðåä
ñòâàõ, ëèáî
æåëàåòå
âûïîëíè
òü ðàáîòó
ñàìîñòîÿòåëü&ia
cute;î (ìîæåò, Âàì í
å õâàòàåò
èíôîðìàöèè ïî
Âàø
åé òåìå) - ìû
ïðåäëàãàåì
ïîäáîð è
äîñòàâ
êó
äèññåðòàöèé
èç Ðîññèè, Êà
çàõñòàíà,
Áåëîðóññèè,
Óêðàèíû, ÑØÀ
(öåíû - îò 170 ãðí, ï
ðè äîñòàâêå
íåñêîëüêèõ -
ñêè
äêè).

íàøè òåëåôîíû
â ã.Ñóìû (0542) 619-29
2
ìîá. 8 (050) 910-47-74
e-mail: dissertant@ukr.net
ã.Ñóìû,
ïë.Íåçàâèñèìî
ñòè, 1, (ã
îñò. "Ñóìû"),
îôèñ 308.--=_NextPart_2rfkindysadvnqw3nerasdf
Content-Type: text/html
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=us-ascii
">
<meta name=ProgId content=Word.Document>
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12">
<meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
<link rel=File-List href="1.files/filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Author>Triton 082201</o:Author>
<o:Template>Normal</o:Template>
<o:LastAuthor>Triton 082201</o:LastAuthor>
<o:Revision>3</o:Revision>
<o:TotalTime>4</o:TotalTime>
<o:Created>2008-08-29T12:14:00Z</o:Created>
<o:LastSaved>2008-08-29T12:20:00Z</o:LastSaved>
<o:Pages>1</o:Pages>
<o:Words>756</o:Words>
<o:Characters>431</o:Characters>
<o:Company>Reanimator Extreme Edition</o:Company>
<o:Lines>3</o:Lines>
<o:Paragraphs>2</o:Paragraphs>
<o:CharactersWithSpaces>1185</o:CharactersWithSpaces>
<o:Version>12.00</o:Version>
</o:DocumentProperties>
</xml><![endif]-->
<link rel=themeData href="1.files/themedata.thmx">
<link rel=colorSchemeMapping href="1.files/colorschememapping.xml">

<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>UK</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0"
SemiHidden="false"
=   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9"
SemiHidden="false"
=   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading
1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name=
"heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name=
"heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name=
"heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name=
"heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name=
"heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name=
"heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name=
"heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9"
QFormat="true" Name=
"heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc
1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc
2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc
3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc
4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc
5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc
6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc
7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc
8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc
9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35"
QFormat="true" Name
="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default
Paragr
aph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false"
Name="Plac
eholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1"
SemiHidden="false"
=   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No
Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false"
Name="Revi
sion"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List
Paragraph"/>
=  <w:LsdException Locked="false" Priority="29"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense
Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle
Emphasis"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="21"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense
Emphasis"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="31"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle
Reference"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="32"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense
Reference"/
>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33"
SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37"
Name="Bibliography"
/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39"
QFormat="true" Name
="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:204;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:10.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
color:blue;
mso-themecolor:hyperlink;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
color:purple;
mso-themecolor:followedhyperlink;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
................MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:42.5pt 42.5pt 42.5pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"\041E\0431\044B\0447\043D\0430\044F \0442\0430\0431\04
3B\0438\0446\0430";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="4098"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=UK link=blue vlink=purple style='tab-interval:35.4pt'
>

<div class=Section1>

<p
class=MsoNormal>&#1042;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1095;&
#1085;&#
1086;&#1091;&#1082;&#1088;&#1072;&#1080;&#1085;&#1089;&#10
82;&#1080;&#10
81;
&#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&a
mp;#1080;&#1086;&#
1085;&#1085;&#1086;-&#1072;&#1085;&#1072;&#1083;&#1080;&#1
090;&#1080;&#1
095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;
&#1094;&#1077;&#1085;&#1090;&#1088; ( <a
href="http://ukrdiss.narod.ru
">http://ukrdiss.narod.ru</a><span
style='mso-ansi-language:RU'> </span>) </p>

<p class=MsoNormal>-
&#1086;&#1088;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1079;&#1072;&a
mp;#1094;&#1080;&#
1103;
&#1089;
&#1074;&#1086;&#1089;&#1100;&#1084;&#1080;&#1083;&#1077;&a
mp;#1090;&#1085;&#
1080;&#1084;
&#1089;&#1090;&#1072;&#1078;&#1077;&#1084;
&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&
#1090;&#1099;
&#1074;</p>

<p
class=MsoNormal>&#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&
#1080; a
&#1085;<span
lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>a</span>&#1083;&#1080;&#1
090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1093;
&#1080;&#1089;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1086;&#1074;&a
mp;#1072;&#1085;&#
1080;&#1081;
(&#1085;&#1072;&#1087;&#1080;&#1089;&#1072;&#1085;&#1080;&
amp;#1077;
&#1076;&#1080;&#1089;&#1089;&#1077;&#1088;&#1090;&#1072;&a
mp;#1094;&#1080;&#
1081;,
&#1089;&#1086;&#1087;&#1088;&#1086;&#1074;&#1086;&#1078;&a
mp;#1076;&#1077;&#
1085;&#1080;&#1077;,</p>

<p
class=MsoNormal>&#1101;&#1082;&#1089;&#1087;&#1077;&#1088;&
#1080;&#
1084;&#1077;&#1085;&#1090;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#10
99;&#1077;
&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1080;) -
&#1091;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&a
mp;#1099;&#1077; <
span
lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>pac</span>&#1094;&#1077;&
#1085;&#1082;&#1080;,
&#1086;&#1088;&#1080;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080;&#1088;&a
mp;#1086;&#1074;&#
1072;&#1085;&#1085;&#1099;&#1077;
&#1085;&#1072;
&#1088;&#1077;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1093;&l
t;
/p>

<p
class=MsoNormal>&#1072;&#1089;&#1087;&#1080;&#1088;&#1072;&
#1085;&#
1090;&#1086;&#1074;
(&#1086;&#1090; 7 &#1090;&#1099;&#1089;.
&#1075;&#1088;&#1085;. &#1079;&
#1072;
&#1085;&#1072;&#1087;&#1080;&#1089;&#1072;&#1085;&#1080;&a
mp;#1077;
&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1099;
&#1094;&#1077;&#1083;&#1080;&#1082;&#1086;&#1084;).</p>

<p class=MsoNormal>&#1057; &#1085;&#1072;&#1084;&#1080;
&#1089;&#1086;&#1090;&#1088;&#1091;&#1076;&#1085;&#1080;&a
mp;#1095;&#1072;&#
1102;&#1090;
&#1073;&#1086;&#1083;&#1077;&#1077; 70
&#1082;&#1072;&#1085;&#1076;&#1080;&#1076;&#1072;&#1090;&a
mp;#1086;&#1074; &
#1085;<span
lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'>a</span>&#1091;&#1082;, 6

&#1076;&#1086;&#1082;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1074;
&#1080;&#1079;

&#1057;&#1091;&#1084;,
&#1055;&#1086;&#1083;&#1090;&#1072;&#1074;&#1099;
,</p>

<p class=MsoNormal>&#1050;&#1080;&#1077;&#1074;&#1072;,
&#1061;&#1072;&#1088;&#1100;&#1082;&#1086;&#1074;&#1072;,
&#1051;&#1100;&#1074;&#1086;&#1074;&#1072; &#1089;
&#1086;&#1075;&#1088;&#1086;&#1084;&#1085;&#1099;&#1084;
&#1086;&#1087;&#1099;&#1090;&#1086;&#1084;
&#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&
#1083;&#1085;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;
&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090; &#1080;
&#1079;&#1085;&#1072;&#1085;
&#1080;&#1077;&#1084;</p>

<p
class=MsoNormal>&#1089;&#1087;&#1077;&#1094;&#1080;&#1092;&
#1080;&#
1082;&#1080;
&#1079;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1099;.</p>

<p class=MsoNormal>&#1047;&#1072;
&#1074;&#1088;&#1077;&#1084;&#1103;

&#1085;&#1072;&#1096;&#1077;&#1081;
&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&
#1099;
&#1073;&#1099;&#1083;&#1086;
&#1079;&#1072;&#1097;&#1080;&#1097;&#1077;&#1085;&#1086;:&
lt;/p>

<p class=MsoNormal>-
&#1082;&#1072;&#1085;&#1076;&#1080;&#1076;&#1072;&#1090;&a
mp;#1089;&#1082;&#
1080;&#1093;
&#1076;&#1080;&#1089;&#1089;&#1077;&#1088;&#1090;&#1072;&a
mp;#1094;&#1080;&#
1081; -
52;</p>

<p class=MsoNormal>-
&#1076;&#1086;&#1082;&#1090;&#1086;&#1088;&#1089;&#1082;&a
mp;#1080;&#1093;
=&#1076;&#1080;&#1089;&#1089;&#1077;&#1088;&#1090;&#1072;&
amp;#1094;&#1080;&#
1081; -
9;</p>

<p class=MsoNormal>-
&#1076;&#1080;&#1087;&#1083;&#1086;&#1084;&#1085;&#1099;&a
mp;#1093;
&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090; - 354;</p>

<p class=MsoNormal>-
&#1082;&#1091;&#1088;&#1089;&#1086;&#1074;&#1099;
&#1093;
&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090; - 5 481.</p>

<p class=MsoNormal>&#1069;&#1090;&#1080;
&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1099;
&#1073;&#1099;&#1083;&#1080;

&#1087;&#1086;&#1076;&#1075;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074;&a
mp;#1083;&#1077;&#
1085;&#1099;
&#1085;&#1072;&#1084;&#1080;!</p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>&#1045;&#1089;&#1083;&#1080;
&#1078;&#1077; &#1042;
&#1099;
&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080;&#1095;&#1077;&a
mp;#1085;&#1099; &
#1074;
&#1089;&#1088;&#1077;&#1076;&#1089;&#1090;&#1074;&#1072;&a
mp;#1093;,
&#1083;&#1080;&#1073;&#1086;
&#1078;&#1077;&#1083;&#1072;&#1077;&#1090;&
#1077;
&#1074;&#1099;&#1087;&#1086;&#1083;&#1085;&#1080;&#1090;&a
mp;#1100;
&#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1091;</p>

<p
class=MsoNormal>&#1089;&#1072;&#1084;&#1086;&#1089;&#1090;&
#1086;&#
1103;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;
(&#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&#1090;,
&#1042;&#1072;&#1084; &#1085;&#107
7;
&#1093;&#1074;&#1072;&#1090;&#1072;&#1077;&#1090;
&#1080;&#1085;&#1092;&
#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080;
&#1087;&#1086; &#1042;&#1072;&#1096;&#1077;&#1081;
&#1090;&#1077;&#1084;&#1077;) - &#1084;&#1099;</p>

<p
class=MsoNormal>&#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1083;&#1072;&
#1075;&#
1072;&#1077;&#1084;
&#1087;&#1086;&#1076;&#1073;&#1086;&#1088; &#1080;
&#1076;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1082;&#1091;
&#1076;&#1080;&#1089;&#1089;&#1077;&#1088;&#1090;&#1072;&a
mp;#1094;&#1080;&#
1081;
&#1080;&#1079; &#1056;&#1086;&#1089;&#1089;&#1080;&#1080;,
&#1050;&#1072;&#1079;&#1072;&#1093;&#1089;&#1090;&#1072;&a
mp;#1085;&#1072;,

&#1041;&#1077;&#1083;&#1086;&#1088;&#1091;&#1089;&#1089;&a
mp;#1080;&#1080;,<
/p>

<p
class=MsoNormal>&#1059;&#1082;&#1088;&#1072;&#1080;&#1085;&
#1099;,

&#1057;&#1064;&#1040; (&#1094;&#1077;&#1085;&#1099; -
&#1086;&#1090; 170

&#1075;&#1088;&#1085;, &#1087;&#1088;&#1080;
&#1076;&#1086;&#1089;&#1090;&#1072;&#1074;&#1082;&#1077;
&#1085;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1083;&#1100;&#1082;&a
mp;#1080;&#1093; -

&#1089;&#1082;&#1080;&#1076;&#1082;&#1080;).</p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal>&#1085;&#1072;&#1096;&#1080;
&#1090;&#1077;&#1083;&#1077;&#1092;&#1086;&#1085;&#1099;
&#1074;
&#1075;.&#1057;&#1091;&#1084;&#1099; (0542) 619-292</p>

<p class=MsoNormal>&#1084;&#1086;&#1073;. 8 (050) 910-47-74</p>

<p class=MsoNormal>e-mail: <a href="mailto:dissertant@ukr.net">disse
rtant@ukr.net</a><span
style='mso-ansi-language:EN-US'> <span
lang=EN-US><o:p></o:p></span>
</span></p>

<p class=MsoNormal>&#1075;.&#1057;&#1091;&#1084;&#1099;,
&#1087;&#1083;.&#1053;&#1077;&#1079;&#1072;&#1074;&#1080;&
amp;#1089;&#1080;&
#1084;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080;,
1, (&#1075;&#1086;&#1089;&#1090;.
&quot;&#1057;&#1091;&#1084;&#1099;&quo
t;),
&#1086;&#1092;&#1080;&#1089; 308.</p>

</div>

</body>

</html>

--=_NextPart_2rfkindysadvnqw3nerasdf--

[ Auf dieses Posting antworten ]